• Admin

香港中文大學醫學院婦產科學系最近一項研究

中大改良英國胎兒醫學基金會(FMF)「三重檢測方法」,更有效識別亞洲孕婦患早產妊娠毒血症風險


43 次瀏覽0 則留言

香港生命開展學會 Hong Kong institute of Life Development

E-mail: info@hkild.com  

Tel: 852-  6906 3436

©2019 by HKILD.  All Rights Reserved.